Geen producten (0)

Algemene Voorwaarden MediVapor.nl

 

ALGEMENE VERKOOP –EN LEVERINGSVOORWAARDEN geldend vanaf 1 maart 2018 van toepassing op ALLE ONLINE transacties van/met:

MediVapor.nl, 

Kalverstraat 226,

 7311 SN Apeldoorn

 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71165169

BTW nummer: NL 856961863B01

en geldend vanaf 1 maart 2018

 

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van www.MediVapor.nl en iedere aanbieding, bestelling, aankoop, offerte en overeenkomst van MediVapor.nl behoudens indien deze zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Bij het bezoeken van onze website verklaart u zich accoord met onze Privacy Policy en deze Algemene Voorwaarden. 

 1. Het doen van een bestelling dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de klant zich met deze Algemene voorwaarden en de garantievoorwaarden akkoord verklaart.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Het wijzigen van een overeenkomst geldt alleen indien dit uitdrukkelijk door MediVapor.nl is geaccepteerd.

  Artikel 2 Bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten
 4. Bestellingen kunnen uitsluitend worden geplaatst door natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Koper c.q. besteller verklaart door akkoordbevinding van de voorwaarden deze minimum-leeftijd te hebben.
 5. Alle offertes en aanbiedingen van MediVapor zijn vast  behoudens het vermelde in het vermelde van punt  3 hierna. Gedurende of na het bestelproces kunnen prijzen niet gewijzigd worden ook niet tengevolge van wettelijke verhogingen van b.t.w.
 6. MediVapor.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat zoals bijv. een abusievelijk foutieve vermelding van een prijs.
 7. De op de site en in aanbiedingen vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief bijdrage in verpakkings- en verzendkosten 
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  Artikel 3 Betaling en levering
  1. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf indien het bestelde dient te worden verzonden. Kopers kunnen betalen door middel van bankoverschrijving of iDEAL. Belgische klanten kunnen gebruikmaken van Mister Cash.
 9. Zodra het verschuldigde bedrag door MediVapor.nl ontvangen is, ontvangt de koper hiervan per omgaande echter uiterlijk binnen twee (2) werkdagen een bevestiging per e-mail.
 10. Zodra het verschuldigde bedrag door MediVapor.nl ontvangen is, verzendt MediVapor.nl de bestelde artikelen, mits voorradig, binnen vijf (5) werkdagen via TNT-post naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. MediVapor.nl streeft er echter na bestellingen binnen 1 dag te verzenden.
 11. Indien een product niet meer leverbaar is, neemt MediVapor.nl zo spoedig mogelijk contact op met de koper.
 12. Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de koper niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  6. De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij het aangegeven afleveradres geleverd zijn. Als bewijs hiervan wordt door koper en verkoper aanvaard de track en trace status van het brievenbuspakket of pakket. Wanneer dit niet het geval is, kan de koper de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken). De koper dient hiertoe een e-mail of brief naar MediVapor.nl te zenden. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 7 werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken. 
 13. Bestellingen worden slechts 1x verzonden; mocht er een geschil ontstaan tussen koper en verkoper over het feit of een bestelling is ontvangen door koper terwijl de track and trace code van PostNL aangeeft dat het pakket/brievenbuspaket bezorgd is dan is de verkoper niet gehouden tot nieuwe levering. Ook in geval van niet-traceerbare bestellingen ( standaard brievenbusverzending) kan MediVapor niet aansprakelijk worden gesteld. Statuswijziging in het bestelsysteem aangaande de bestelling waarbij de koper bericht ontvangt van de verkoper dat een bestelling is verzonden geldt als correct en wordt als zodoende door de koper als bewijs aanvaard.

 14. Ingeval de koper een artikel reserveert d.m.v. het doen van een aanbetaling en hij neemt het artikel niet af binnen een termijn van 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gebracht dan verbeurt deze de aanbetaling ter hoogte can 10 %  van het aankoopbedrag.

Levering buitenland: koper heeft de mogelijkheid om als verzendmethode pakket met track en trace te kiezen. Indien voor een andere verzendmethode wordt gekozen is MediVapor.nl niet aansprakelijk indien poststukken de verkoper niet bereiken.


     Artikel 4 Garantie en retournering bij foutief geleverde en defect goederen .
    1. MediVapor.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde omschrijving. Resultaten verkregen met        Rosinpersen zijn sterk afhankelijk van het gebruikte organisch materiaal en kunnen nimmer aanleiding geven tot retourzending van                persen. Gebruikte persen kunnen niet worden geretourneerd.

 1. Koper dient zich onmiddellijk na levering te vergewissen of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.
 2. Voor nadere informatie omtrent retournering in bovengenoemde gevallen klikt u hier.
 3. Bij het aankopen van goederen in onze shop verklaart u zich accoord met de garantievoorwaarden.

Artikel 5 Retournering in het kader van de Wettelijke Afkoelingsperiode

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product - in onbeschadigde staat- met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen d.m.v. het herroepingsformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten

Uitzonderingen retourneren 

 1. E-liquids en Solvents waarvan de verzegeling ( sealing) is verbroken.

 2. Clearomizers en mondstukjes vanwege hygiënische redenen

 3. Artikelen waarvan de originele harde verpakking ontbreekt of beschadigd is

 4. Rosinpersen 


Retourzendingen kunnen uitsluitend worden geaccepteerd indien zij zijn vergezeld van het contactformulier. Klik hier voor het formulier. In bovengenoemd geval zijn de kosten voor het retourzenden voor rekening van de koper.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1. De producten die door MediVapor.nl geleverd worden blijven eigendom van MediVapor totdat de klant alle verplichtingen uit de met MediVapor.nl gesloten overeenkomst(en) volledig is nagekomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van MediVapor.nl en van het personeel en de producten alsmede gebruikersadviezen van en/of gedaan door MediVapor.nl voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. MediVapor.nl kan evenmin niet  aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 1. MediVapor.nl  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MediVapor.nl In dit verband wordt tevens verwezen naar het vermelde onder punten 5 en 6 hier beneden.
 2. Iedere aansprakelijkheid van MediVapor.nl  jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan MediVapor.nl verschuldigd is.
 3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de kloperen MediVapor.nl, dan wel tussen MediVapor.nl en derden c.q. vertegenwoordigers van de koper, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en MediVapor.nl is MediVapor.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MediVapor.nl
 4. Het gebruik van de aangeboden artikelen is geheel voor eigen risico van de afnemer. MediVapor.nl is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsproblemen die ontstaan door het gebruik van de aangeboden artikelen.De artikelen zijn niet geschikt voor personen beneden de leeftijd van achttien (18) jaar, vrouwen die in verwachting, vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig en/of allergisch zijn voor nicotinehoudende producten. Houd de aangeboden artikelen te allen tijde buiten bereik van kinderen.
 5. MediVapor.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan roerend of onroerend goed en letsel aan personen of dieren ingeval van het onjuist gebruik dan wel het niet in acht nemen van voorschriften die gelden bij het opladen van batterijen in zijn algemeen en in het geval van elektronische sigaretten batterijen e.a. oplaadbare accu's, mods en boxmods. Laadt deze op op een brandvrije ondergrond en niet in de buurt van brandbare zaken. Verwijder de clearomizer van de accu(drager) en controleer regelmatig of de batterij, mod of boxmod niet te warm wordt. Is dit het geval stop dan met opladen. Laat batterijen, mods en boxmods niet onbeheerd achter terwijl u ze aan het opladen bent. 
 6.  MediVapor.nl kan uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld voor bestellingen die niet zijn bezorgd wegens fouten gemaakt door de koper bij het vermelden van zijn of haar adresgegevens bij het bestellen van de goederen,
  Artikel 8 Overmacht
  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 7. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan MediVapor.nl of de koper kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 8. LEES IN HET BIJZONDER DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID BIJ DE BHO PRODUCTEN ! 

  Artikel 9 Privacy Policy
  1. Het privacybeleid van MediVapor.nl staat op www.MediVapor.nl. MediVapor.nl  neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht. Bij het doen van een bestelling gaat de koper accoord met de Privacy Policy. 

  Artikel 10 Intellectuele eigendom
  1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de weergegeven informatie en andere uitingen, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig materialen, berusten bij MediVapor.nl, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of andere rechthebbenden.
 9. Het is eenieder verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MediVapor.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het uitsluitend gaat om privé gebruik van het product zelf.
 10. De website van MediVapor.nl noch onderdelen hiervan mogen  niet op enige wijze ter beschikking gesteld worden  aan derden en/of verveelvoudigd worden anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één kopie.
 11. Ook mogen er  geen veranderingen in de geleverde producten aangebracht worden , tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 12. Hyperlinks naar de website mogen uitsluitend aangebracht worden indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is zonder toestemming van MediVapor.nl verboden.

  Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien de goederen besteld en/of bestemd zijn voor een plaats buiten Nederland.
 13. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van MediVapor.nl of overeenkomsten die met MediVapor.nl gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren en om de website naar behoren te laten werken. Door op Ja te klikken, geeft u toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring. MediVapor.nl verkoopt geen artikelen aan personen onder de 18 jaar.